Neděle 31. květen 2020
Svátek má Kamila

Žatec - Hledáte-li práci, zpozorněte. Město Žatec, Městský úřad Žatec, vyhlašuje dvě výběrová řízení. Bude se vybírat referent stavebního úřadu a pracovník odpadového hospodářství.

Referent stavebního úřadu

Místem výkonu práce referenta stavebního úřadu bude Městský úřad Žatec, platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10 (min. 19.760,-/max. 29.740,-)

Popis činnosti pracovního místa:

Výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících, výkon státní správy v souladu se zákonem o vyvlastnění. Výkon stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob
a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
 • minimální věk 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • morální a trestná bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Ostatní předpoklady:

 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví s požadovanou délkou praxe (v souladu s § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),
 • ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě;
 • zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích,
 • komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
 • výhodou zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • předpokládaný nástup 10/2019.

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • strukturovaný životopis,
 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Městský úřad Žatec na tuto pracovní pozici nabízí pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny sick day; příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci, vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování, příspěvek na penzijní (důchodové) připojištění nebo doplňkové penzijní spoření.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky, nejpozději do 21.10.2019 do 13.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent SÚ“.

Pracovník odpadového hospodářství

Místo výkonu práce této pracovní pozice bude také Městský úřad Žatec, s platovým zařazením (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10 (min. 19.760,-/max. 29.740,-)

Popis činnosti pracovního místa:

Zajišťuje výkon státní správy podle zákona o odpadech a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Podílí se na aktualizaci plánu odpadového hospodářství (POH).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
 • minimální věk 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • morální a trestná bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Ostatní předpoklady:

 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (výhodou obor ochrany ŽP),
 • ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
 • a zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, o omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění, 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vždy v platném znění a včetně příslušných vyhlášek,
 • komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
 • výhodou zvláštní odborná způsobilost v hospodaření s obaly; orientace v oboru odpadového hospodářství,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • předpokládaný nástup 11-12/2019.

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • strukturovaný životopis,
 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Městský úřad nabízí k této pracovní pozici ružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny sick day; příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci, vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování, příspěvek na penzijní (důchodové) připojištění nebo doplňkové penzijní spoření.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky, nejpozději do 21.10.2019 do 13.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení – odpadové hospodářství“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

 

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-lounsko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací